Hãy thử bài kiểm tra chính trị

Niềm tin chính trị của bạn giống với chính sách của mỗi bên như thế nào? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Các cuộc thăm dò quốc gia mới nhất

Biểu đồ dưới đây cho thấy sự hỗ trợ lịch sử cho mỗi đảng chính trị ở France . Khu vực chứa đầy một [ ? ] là các khung thời gian không xác định hoặc khối lượng thấp. Nhấp vào một dòng để xem thông tin bỏ phiếu cụ thể hơn.

Tổng số phiếu bầu
Français Ngôn ngữ tiếng Việt]