Hãy thử bài kiểm tra chính trị

Tham gia bài kiểm tra chính trị để xem ứng viên nào phù hợp với niềm tin chính trị của bạn. Lấy bài kiểm tra

Bầu cử

Chọn một cuộc bầu cử sắp tới ở quận này:

Dự kiến bỏ phiếu của Đảng

Bản đồ sau đây cho thấy các đảng chính trị dự kiến sẽ giành chiến thắng Đơn vị bầu cử :

Xu hướng bỏ phiếu của Đảng

Biểu đồ sau đây cho thấy sự thay đổi trong số lượng Đơn vị bầu cử mỗi bên được dự đoán thắng.

office
Français Ngôn ngữ tiếng Việt]